regulamin bezpieczeństwa

1. Celem wdrożenia niniejszego Regulaminu jest zwiększenie bezpieczeństwa dla pracowników oraz Klientów klubu Fitness Szok, zminimalizowanie ryzyka zakażenia oraz ograniczenie liczby kontaktów na terenie obiektu.
2. Obsługa Klubu zobowiązuje się stosować do wytycznych w celu zapobiegania rozprzestrzeniania się pandemii, w tym do zapewnienia wszystkim Klientom klubu Fitness Szok niezbędnych środków do dezynfekcji, utrzymywania czystości w obiekcie na najwyższym poziomie oraz udzielania wszelkich informacji niezbędnych do bezpiecznego korzystania z terenu klubu oraz kortów.
3. Wszystkie osoby przebywające na terenie klubu zobowiązane są do zapoznania się i stosowania do zasad zawartych w Rozporządzeniu i niniejszym Regulaminie, których to treść została udostępniona na stronie www.fitness-szok.pl oraz w recepcji Klubu.
5. Wszyscy klienci oraz goście są zobowiązani do zdezynfekowania rąk oraz zakrycia ust i nosa przed
wejściem na teren klubu.
6. Wprowadza się obowiązek noszenia maseczek oraz rękawiczek przez zewnętrznych dostawców i gości, którzy poruszają się po terenie klubu.
7. Maksymalna ilość osób przebywających na jednym korcie do squasha wynosi 2 – w czasie wymiany grających na kortach oczekujący na grę powinni przebywać w oznaczonej strefie po jednej (prawej stronie szyby). Oczekujący na wejście mogą wejść na kort dopiero po zdezynfekowaniu klamek i drzwi
8. Na kortach mogą grać jedynie osoby zdrowe, nie wykazujące objawów chorób zakaźnych. Z usług Klubu nie mogą ponadto korzystać osoby, które są objęte kwarantanną lub izolacją, lub miały w ciągu ostatnich 14 dni kontakt z osobą podejrzaną o zakażenie, zakażoną lub chorą na COVID-19. Obsługa ma prawo kontrolować temperaturę ciała za pomocą termometru bezdotykowego przy wejściu do Klubu.
9. Ze względu na brak możliwości zapewnienia odległości przynajmniej 1,5 metra pomiędzy graczami na korcie zobowiązuje się grających do dezynfekowania rąk oraz rączek rakiet przed wejściem na kort; wskazane jest używanie podczas gry jednorazowych masek lub masek materiałowych. Wszyscy gracze są zobowiązani ponadto do zakładania okularów ochronnych przed wejściem na kort
10. Wszystkie osoby korzystające z obiektu są zobowiązane do zachowania zasad higieny, w tym:
– dezynfekcji rąk przy wejściu na teren Klubu i po wyjściu z toalety,
– posiadania zmiennego obuwia oraz dużego ręcznika do ćwiczeń,
– dezynfekcji sprzętu klamek i drzwi po zakończeniu gry.
11. Osoby niestosujące się do wymogów uwzględnionych w pkt 10 mogą zostać wyproszone z kortów.
12. Zaleca się ograniczenie korzystania z poczekalni Klubu oraz skrócenie do minimum przebywania w szatni. Obsługa ma prawo kontrolować ilość osób przebywających jednocześnie w pomieszczeniach szatni/toalet. Prysznice i toalety na terenie Klubu działają bez ograniczeń i będą dezynfekowane przez obsługę zgodnie z wytycznymi GIS. Uwaga! Nie należy korzystać z suszarek nadmuchowych do rąk – zostaną one odłączone od zasilania.
13. Zaleca się bieżące śledzenie informacji GIS oraz Ministra Zdrowia dostępnych na stronach gis.gov.pl a także obowiązujących przepisów prawa.